Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

POLECAMY:


Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Publikacja powstała również z myślą o uczniach: posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia.

źródło opisu: http://www.eduksiegarnia.pl/dostosowanie-wymagan-edukacyjnych-indywidualnych-potrzeb-rozwojowych-mozliwosci-psychofizycznych-uczniow-realizowanych-ramach-prowadzonych-zajec-edukacyjnych-podzialem-poszczegolne-edukacje-oraz-zajeciach-specjalistycznych-etap-p-13304.html

Dziesięć rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; przekł. Marzena Szymańska-Błotnicka. - Wyd. 1 w nowej ed. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 201 7

Pierwsza książka, którą powinieneś przeczytać, gdy u twojego dziecko zdiagnozowano autyzm! Pełna przenikliwych spostrzeżeń, współczucia i humoru, ponadczasowa książka opisująca „dziesięć rzeczy", które pomagają zrozumieć - nie zdefiniować - dzieci z autyzmem. W odróżnieniu od innych publikacji na temat autyzmu pozwala spojrzeć na świat oczami dziecka, usłyszeć jego głos, który w narastającej wokół autyzmu wrzawie często bywa niesłyszany. Publikacja Ellen Notbohm powinna się stać obowiązkową lekturą wszystkich rodziców, krewnych, pracowników społecznych, nauczycieli oraz terapeutów dzieci z autyzmem.

źródło opisu: https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2964,strona,Dziesiec_rzeczy_o_ktorych_chcialoby_ci_powiedziec_dziecko_z_autyzmem,katid,56.html

Kropka w kropkę : ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

Publikacja „Kropka w kropkę" zawiera szereg zadań, których celem jest rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych. Dziecko wykonując ćwiczenia, doskonali percepcję wzrokową, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność planowania ruchu, a więc wszystkie zdolności, które są niezbędne w procesie przygotowania do pisania oraz czytania. Ponadto w trakcie wykonywania zadań uczy się cierpliwości i dokładności, co wpływa pozytywnie także na zdolność koncentracji uwagi. Rozwija również kreatywność, stając się autorem jedynego w swoim rodzaju dzieła. Poza tym doświadcza wielu pozytywnych emocji towarzyszących procesowi tworzenia.

źródło opisu: http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,75475,Kropka-w-kropke-Cwiczenia-grafomotoryczne-doskonal
 

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : CeDeWu, 2017

Problematyka książki dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej. Mimo zapisów w polskim ustawodawstwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają kompleksowych rozwiązań. Aby wypracować najlepsze rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej konieczne jest dokonanie analizy zjawiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i praktyki. Publikacja może zostać wykorzystana zarówno przez studentów pedagogiki, pracowników instytucji czy podmiotów zaangażowanych w pracę z rodzinami - a przede wszystkim z dziećmi z rodzin patologicznych, ale także przez osoby niezwiązane z pracą pedagogiczną.

źródło opisu: http://bonito.pl/k-90617151-opieka-szkoly-nad-dzieckiem-z-rodziny-patologicznej

 

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / red. nauk. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się logopedią w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz teoretyczno-metodologicznej. Autorzy poszczególnych rozdziałów - badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Włoch - we wnikliwych i często nowatorskich pracach prezentują kierunki refleksji naukowej i praktycznej współczesnej logopedii. Niniejsza monografia ukazuje więc stan obecny logopedii i poprzez ustalenia, które niejednokrotnie wyznaczają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przyszłości, zarazem jednak czerpie inspiracje z bogatego dorobku przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

źródło opisu: http://harmonia.edu.pl/pl/p/WSPOLCZESNE-TENDENCJE-W-DIAGNOZIE-I-TERAPII-LOGOPEDYCZNEJ/1288